1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Ofkje Teekens Advies | Begeleiding | Coaching (de praktijk) en een cliënt.

2. Sluiten overeenkomst

Een overeenkomst voor coaching wordt schriftelijk of via e-mail aangegaan, voor onbepaalde tijd of voor een specifiek traject c.q. specifieke periode. De overeenkomst kan in onderling overleg op termijn worden gewijzigd, maar de mogelijkheden daarvoor zijn afhankelijk van de aard van de dienstverlening. Met de data van een training zal minder eenvoudig kunnen worden geschoven. De intentie is dat beide partijen gezamenlijk naar een bevredigende oplossing zoeken. Indien het verzoek tot verschuiven van de training plaatsvindt tot drie weken voor de geplande datum worden geen extra kosten in rekening gebracht. Daarna worden de niet door te schuiven kosten in rekening gebracht.

3. Beëindigen overeenkomst
Een overeenkomst kan alleen schriftelijk of via e-mail worden opgezegd, met inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijn. Bij de coaching geldt, dat naarmate men dichter bij aanvang van de training, workshop of het traject annuleert, men minder geld geretourneerd krijgt. Bij een training of traject geldt geen vaste opzegtermijn. Bij annulering drie weken van tevoren wordt een bedrag van 250 euro excl. BTW ingehouden, bij twee weken 500 euro excl. BTW en bij 1 week 750 euro excl. BTW. Bij een workshop geldt een bedrag van 50 euro excl. BTW, bij annulering 1 week tevoren en 75 euro excl. BTW binnen 1 week voor aanvang van de workshop. Bij tussentijdse, eenzijdige beëindiging door de klant tijdens de looptijd van de training of het traject wordt geen geld geretourneerd. Wel kan in onderling overleg de afspraak worden gemaakt dat de training of het traject op een later moment wordt voortgezet c.q. afgerond.

4. Betaling vooraf
Betaling gebeurt altijd vooraf. Men ontvangt hiervoor bijtijds via de e-mail een factuur met een uiterste betaaltermijn. Na het verstrijken van deze termijn ontvangt men via de e-mail een herinnering met een laatste betalingsverzoek.
Bij wederom uitblijven van betaling kan de dienstverlening per direct worden stopgezet of op verzoek worden uitgesteld. In dat laatste geval kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
De verplichting tot betalen blijft onverminderd bestaan en dit geldt tevens voor administratiekosten en eventuele incassokosten.

5. Aansprakelijkheid
Cliënten kunnen rekenen op een professionele inzet om de training, coaching of workshop tot een succes te maken. Dat betekent echter niet dat er garanties kunnen worden gegeven over het uiteindelijke resultaat.
De praktijk is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel, voortvloeiend uit of verband houdend met de geboden dienstverlening, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van de professionals.

6. Overmacht
Ingeval van overmacht van de zijde van Ofkje Teekens wordt de afspraak voor training, coaching of de workshop opgeschort totdat de overmacht is opgeheven.Onder overmacht wordt begrepen ziekte van Ofkje Teekens en andere van buiten komende oorzaken die redelijkerwijze niet hadden kunnen worden voorzien.
Als de overmacht langer dan 1 maand voortduurt zal de overeenkomst worden ontbonden, tenzij partijen hierover afspraken kunnen maken.

7. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.